Glossary

English Polish
humanitarian task zadania humanitarne
rescue task misja ratunkowa
ADD dane dotyczące parametrów lotu
audit task zadanie kontrolne
EU Police Chiefs Operational Task Force Grupa Zadaniowa Szefów Policji
Financial Action Task Force of South America Against Money Laundering Grupa Specjalna dla Ameryki Południowej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
inter-services Task Force on detailed prices statistics międzyresortowa grupa zadaniowa ds. szczegółowych statystyk cen
task force on economic governance grupa zadaniowa ds. zarządzania gospodarczego
EU/Tunisia Task Force Grupa Zadaniowa UE-Tunezja
Task Force on Defence Industry and Markets grupa zadaniowa ds. przemysłu obronnego i rynków obronnych
task pane okienko zadań
ground task specialist specjalista naziemny
in-flight task specialist specjalista pokładowy
joint Commission-EIB Task Force wspólna grupa zadaniowa Komisji i EBI
Interinstitutional Task Force on multiannual plans grupa zadaniowa ds. wieloletnich planów zarządzania
CMO Task Force grupa zadaniowa ds. wspólnej organizacji rynków
Task Force for Strategic Issues related to the UK Referendum Grupa Zadaniowa ds. Kwestii Strategicznych związanych z Referendum w Zjednoczonym Królestwie
East Strategic Communication Task Force grupa zadaniowa East StratCom
Arabic Strategic Communications Task Force grupa zadaniowa ds. komunikacji strategicznej w języku arabskim
Article 50 Task Force Grupa Zadaniowa ds. Negocjacji na podstawie Art. 50 TUE
EU Informal Task Force on Women, Peace and Security nieformalna grupa zadaniowa UE ds. kobiet, pokoju i bezpieczeństwa
Council Task Force on the UK grupa zadaniowa Rady ds. Zjednoczonego Królestwa
FSB Task Force on Climate-related Financial Disclosures Grupa Zadaniowa ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem
Subsidiarity and Proportionality Task Force grupa zadaniowa do spraw pomocniczości i proporcjonalności
CODEX ad hoc Intergovernmental Task Force on Antimicrobial Resistance Międzyrządowa Grupa Zadaniowa ad hoc ds. Oporności Mikrobiologicznej
EU Strategic Communication Task Force grupa zadaniowa ds. komunikacji strategicznej
duty of the expert to carry out his task conscientiously and impartially obowiązek wykonania przez biegłego powierzonego mu zadania sumiennie i bezstronnie
expert's task zadanie biegłego
Ukraine Task Force grupa zadaniowa ds. Ukrainy
Task Scheduler Harmonogram zadań
Associate a Works task Skojarz zadanie programu Works
Internet Engineering Task Force Internet Engineering Task Force
Add SourceSafe Database Wizard Kreator dodawania bazy danych programu SourceSafe
task list lista zadań
Task List Lista zadań
Add a Person to the Call Dodawanie osoby do rozmowy
Task Well obszar zadań
Add to Contacts List Dodaj do listy kontaktów
development task zadanie projektowe
task request żądanie wykonania zadania
assigned task zadanie przydzielone
test task zadanie testowe
task object obiekt zadania
Custom Task Wizard Kreator zadania niestandardowego
task area obszar zadania
Task Scheduler Wizard Kreator harmonogramu zadań
task zadanie
Add Time Stamp Dodaj sygnaturę czasową
Task Manager Menedżer zadań
task input panel panel wprowadzania zadań
service task zadanie serwisowe
background task zadanie w tle
business task zadanie biznesowe
data flow task zadanie przepływu danych
Smart Task panel inteligentny
Daily Task List Dzienna lista zadań
Monitoring task area obszar zadania monitorowania
Add a Contact... Dodaj kontakt...
Task Launcher Uruchamianie zadań
project task zadanie w projekcie
Associate a different Works task Skojarz inne zadanie programu Works
Add Dodaj
Add Person to Call… Dodaj osobę do rozmowy
administrative task zadanie administracyjne
batch task podzadanie wsadowe
critical task zadanie krytyczne
custom task pane niestandardowe okienko zadań
external task zadanie zewnętrzne
fixed-duration task zadanie o stałym czasie trwania
project summary task zadanie sumaryczne projektu
recurring task zadanie cykliczne
task calendar kalendarz zadania
split task zadanie podzielone
summary task zadanie sumaryczne
task delegation delegowanie zadania
task dependency Współzależność zadań
task ID identyfikator zadania
task information informacje o zadaniu
task report raport o zadaniach
task type typ zadania
task view widok zadania
Add to dictionary Dodaj do słownika
add dodać
privileged task zadanie uprzywilejowane
resource-intensive task zadanie wymagające wielu zasobów
task form formularz zadania
Quick add Szybkie dodawanie
bulk add dodanie zbiorcze
automated task zadanie wykonywane automatycznie
task manager menedżer zadań
lightweight task lekkie zadanie
task group grupa zadań
task sequence sekwencja zadań
add call dodaj rozmówcę
Format Object task pane okienko zadań Formatowanie obiektu
task path ścieżka zadania
Work Management Task Sync synchronizacja zadań zarządzania pracą
task pane app for Office aplikacja okienka zadań dla pakietu Office
task pane app aplikacja okienka zadań
task board tablica zadań
Change the task status to Completed and close the form Zmień status zadania na „Zakończone” i zamknij formularz
Add Service Reference Dodaj odwołanie do usługi
Add to OneNote Dodaj do programu OneNote
task sequence execution engine aparat wykonywania sekwencji zadań
Add content Dodaj zawartość
Task view Widok zadań

Source information

Labels
No labels currently set!
Source string location
src/TaskCreatorDialog.cpp:125 src/TaskCreatorDialog.cpp:127
Source string age
11 months ago
Translation file
pl/lang.po, string 71