Translation

Something went wrong - unable to add task. Please contact with system administrator
73/830

Glossary

English Polish
technical log system pokładowy dziennik techniczny
quality system system jakości
Design Assurance System system gwarantowania projektu
landing gear extension and retraction system system wypuszczania i chowania podwozia
nervous system toxicity neurotoksyczność
integrated system of price and volume indices zintegrowany system indeksów cen i wolumenu
heating system układ ogrzewania
water system sieć wodociągowa
sanitary sewerage system system kanalizacji sanitarnej
Pooling system system zabezpieczeń typu pooling
contact institution instytucja kontaktowa
ground-based system system na ziemi
humanitarian task zadania humanitarne
rescue task misja ratunkowa
Community system of reliefs from customs duty wspólnotowy system zwolnień celnych
exhaust system układ wylotowy
just in time delivery system system dostaw „dokładnie na czas”
system of import and export licences system pozwoleń na przywóz i wywóz
small isolated system mały system wydzielony
agri-meteorological system system agrometeorologiczny
prison system system penitencjarny
earmarking system earmarking
collateral pooling system system zabezpieczeń typu pooling
ship's routing system system wyznaczania dróg morskich statków
housing system system utrzymania
ADD dane dotyczące parametrów lotu
flight data distribution system system przesyłania danych o locie
offset carrier system system z przesuniętą nośną
contact person osoba odpowiedzialna za kontakty
retail payment system system płatności detalicznych
fire detection system system sygnalizacji pożarowej
district heating and cooling system system ciepłowniczy i chłodniczy
accounting system księgi rachunkowe
audit task zadanie kontrolne
internal control system system kontroli wewnętrznej
outline system description schematyczny opis systemu
parental contact with children prawo do kontaktów z dzieckiem
one-tier system system monistyczny
administrator of advance funds administrator rachunków zaliczkowych
Communities' system of own resources system zasobów własnych Unii
import licensing system licencjonowanie przywozu
Convention concerning the Establishment of an International System for the Maintenance of Rights in Social Security Konwencja dotycząca ustanowienia międzynarodowego systemu zachowania praw w zakresie zabezpieczenia społecznego
International System of Units Międzynarodowy Układ Jednostek Miar
Please send the Conference [Organisation] Department a list of your delegates to this meeting as soon as possible. E-mail address: [...] fax [...]. Prosimy o jak najszybsze przekazanie służbie konferencyjnej listy delegatów, którzy wezmą udział w posiedzeniu. Adres e-mail: [...] faks [...]
contact committee komitet kontaktowy
dual-training system system dualny
multilateral trading system wielostronny system handlowy
education system system edukacji
pension system system emerytalny
higher education system system szkolnictwa wyższego
education and training system system kształcenia i szkolenia
tax system reżim podatkowy
production quota system system kwot produkcyjnych
social protection system system ochrony socjalnej
order matching system system kojarzenia zleceń
hit/no-hit system system trafieniowy (figuruje / nie figuruje)
VAT Information Exchange System VIES
Protocol on the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank Protokół w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego
pleas in law zarzuty
judicial system system sądowy
support system system wsparcia
COREU Terminal Equipment System CORTESY
European Satellite Navigation System Galileo
Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
Contact Group grupa kontaktowa
UN system system NZ
system failure awaria systemu
Additional Protocol to the European Social Charter Providing for a System of Collective Complaints Protokół dodatkowy do Europejskiej karty społecznej ustanawiający system skarg zbiorowych
banking system failure niewydolność systemu bankowego
book-entry system system zapisów księgowych
surveillance system system dozorowania
European Image Archiving System FADO
system user użytkownik systemu
Protocol on the system of public broadcasting in the Member States Protokół w sprawie systemu publicznego nadawania w Państwach Członkowskich
clearing system system rozliczeniowy
gross settlement system system rozrachunku brutto
filing system zbiór danych
MANPAD system MANPADS
halon fire protection system halonowy system ochrony przeciwpożarowej
early warning information system mechanizm wczesnego ostrzegania
legacy system dotychczasowy system
EU Police Chiefs Operational Task Force Grupa Zadaniowa Szefów Policji
payment system system płatniczy
health care delivery system system ochrony zdrowia
rotation system based on the principle of equality system rotacji oparty na zasadzie równości
Convention on Contact concerning Children Konwencja w sprawie kontaktów z dziećmi
border security system system zabezpieczenia granic
Committee on the system of charging for the use of transport infrastructure Komitet ds. Opłat za Korzystanie z Infrastruktury Transportowej
Committee on the second general system for the recognition of professional education and training Komitet ds. Drugiego Ogólnego Systemu Uznawania Kształcenia i Szkolenia Zawodowego
storage system operator operator systemu magazynowania
API system APIS
Community vessel traffic monitoring and information system VTMIS
profiling system system profilowania
integrated management system for external borders system zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi
qualification system system kwalifikowania
Financial Action Task Force of South America Against Money Laundering Grupa Specjalna dla Ameryki Południowej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
benefits system system zabezpieczenia społecznego
ERP system system ERP
Community Rapid Information System Wspólnotowy System Szybkiego Informowania
active flight control system układ aktywnego sterowania lotem
contact plate method metoda płytki kontaktowej
standard exchange system system standardowej wymiany
periodic system układ okresowy pierwiastków
cognitive system system kognitywny
refrigeration system układ chłodniczy
crankcase ventilation system system wentylacji skrzyni korbowej
tower system instalacja wieżowa
bipartite system system dwupartyjny
one-party system system monopartyjny
quality assurance system system zapewniania jakości
early warning system system wczesnego ostrzegania
settlement system system rozrachunku
large-value payment system system płatności wysokokwotowych
electoral system system wyborczy
financial system system finansowy
pleas in law and arguments relied on by the intervener zarzuty i argumenty uzasadniające żądania interwenienta
limbic system układ limbiczny
substitution drawback system system zwrotu ceł za składniki zamienne
management and control system system zarządzania i kontroli
off-grid system system pozasieciowy
Community system of reliefs from customs duties wspólnotowy system zwolnień celnych
system type-approval homologacja typu układu
emission control system układ sterowania emisją
EGR system system recyrkulacji spalin
propulsion system układ napędowy
inherent safety system bierny układ bezpieczeństwa
Community system of information on home and leisure accidents wspólnotowy system informacji o wypadkach w domu i w czasie wolnym
IG System system gazu obojętnego
decision support system for master system wspomagania decyzji kapitana
bridge equipment system system wyposażenia mostka
common system of VAT wspólny system VAT
metabolic activation system układ metabolizujący
system audit audyt systemu
farming system system rolniczy
arable system system uprawy
Echelon interception system system Echelon
ATP system system ATP
command and control system system dowodzenia i kierowania
system transfer function przepustowość
service brake system układ hamulcowy roboczy
rescue system system ratowniczy
lower respiratory system dolne drogi oddechowe
charging system system napełniania instalacji
correction of an acoustical measurement system wyrównania
space system system kosmiczny
satellite system system satelitarny
control system system sterowania
fixed sprinkler irrigation system deszczownia
deposit system system kaucji
spray-suppression system osłony przeciwrozbryzgowe kół
airport system system portów lotniczych
bunkered system dodatkowy system zapasowy
system frequency częstotliwość systemu
excitation system układ wzbudzenia
blowdown system system wydmuchu
advance to contact nawiązanie kontaktu
aeromedical evacuation system AES
airspace control system system kontroli przestrzeni powietrznej
missile control system układ kierowania pociskiem
missile destruct system system niszczenia pocisku
missile guidance system system naprowadzania pocisku
containment system system zapewniający szczelność
deck foam system pokładowa instalacja pianowa
white water system układ wody obiegowej
redox system układ redoks
contact dermatitis alergiczny wyprysk kontaktowy
parasympathetic nervous system przywspółczulny układ nerwowy
muscular system układ mieśniowy
catenary system sieć trakcyjna
power supply system system zasilania
train protection system system kontroli pociągu
brake system układ hamulcowy
fire control system system kierowania ogniem
irreversible control system system sterowania bez sprzężenia zwrotnego
conditional access system system dostępu warunkowego
fire extinguishing system instalacja gaśnicza
alarm system system alarmowy
contact strip nakładka stykowa
aerial system system antenowy
coordinate system układ współrzędnych
signaling system sygnalizacja
terrestrial broadcasting system naziemny system radiodyfuzyjny
instrument landing system localiser radiolatarnia kierunku lądowania
distributed multi-aerial system rozproszony system wieloantenowy
composite forest system las odroślowy z pozostałością drzewostanu rębnego
pilot-controller system system „pilot-kontroler”
two-frequency localizer system dwuczęstotliwościowy system radiolatarni kierunku
crew escape system rakietowy system ratunkowy
disorder of the nervous system zaburzenie neurologiczne
system safety bezpieczeństwo systemu
classical system of taxation klasyczny system opodatkowania
imputation system system imputacji
unitary tax system unitarny system opodatkowania
transmission system system transmisji danych
cooling system system chłodzenia
combined sewerage system kanalizacja ogólnospływowa
cultivation system system uprawy
IEC system for conformity testing to standard for safety of electrical equipment Międzynarodowy System Oceny Zgodności Wyrobów ElektrycznychIEC
computer embedded system system wbudowany
robot system system robotowy
social welfare system system opieki społecznej
nuclear delivery system system przenoszenia
real-time embedded system system wbudowany czasu rzeczywistego
seed lot system system serii posiewowych
NLE system montaż nieliniowy
turnkey system system pod klucz
multiparty system system wielopartyjny
Contact Committee on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering Komitet Kontaktowy ds. Prania Pieniędzy
Committee on the establishment of conditions for the interoperability of the trans-European high-speed rail system Komitet ds. Stworzenia Warunków Interoperacyjności Transeuropejskiego Systemu Kolei Dużych Prędkości
micro isolated system mikrosystem wydzielony
LNG system operator operator systemu LNG
System Safety and Security Committee (European GNSS Supervisory Authority) Komitet ds. Zabezpieczenia i Bezpieczeństwa Systemu (Europejski Organ Nadzoru GNSS)
computerised transit system skomputeryzowany system tranzytowy
data-processing system system przetwarzania danych
equalisation system system wyrównawczy
General System Directive dyrektywa w sprawie ogólnego systemu
intervention system system interwencyjny
non-reusable sealing system system plombujący jednorazowego użytku
rapid information exchange system system szybkiej wymiany informacji
single trading system jednolity system handlowy
stability of the financial system stabilność systemu finansowego
system of securities system zabezpieczeń
effective system skuteczny system
Community system system wspólnotowy
export refund system system refundacji wywozowych
parcel identification system system identyfikacji działek rolnych
light rail system system kolei lekkiej
Protocol No. 14 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, amending the control system of the Convention Protokół nr 14 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności zmieniający system kontroli Konwencji
sewage system system kanalizacyjny
Semantic-based knowledge system system wiedzy oparty na semantyce
secondary radar system urządzenie radarowe wtórne
marker beacon system radiolatarnia znakująca
start/stop system system start-stop
PV system system fotowoltaiczny
pension system reform reforma systemu emerytalnego
linguist administrator administrator lingwista
social alarm system system alarmowy pomocy socjalnej
bio-inspired artificial system sztuczny system stworzony na podobieństwo systemu naturalnego
European science system europejski system funkcjonowania nauki
weapon control system system sterowania uzbrojeniem
Global Disaster Alert System globalny system ostrzegania o katastrofach
non-market economy system system gospodarki nierynkowej
system of essentially automatic commitments system zasadniczo automatycznych zobowiązań
gravity sewage system network sieć układu kanalizacji grawitacyjnej
pressure sewage system system kanalizacji ciśnieniowej
Central Administrator centralny administrator
non-unitary system system nieunitarny
periodic auction trading system system obrotu oparty na licytacji okresowej
continuous auction order book trading system system obrotu oparty na księdze zamówień realizowanych za zasadzie licytacji ciągłej
quote-driven trading system system obrotu oparty na kwotowaniach
contact chip mikroprocesor stykowy
United Power System jednolity system elektroenergetyczny
credit transfer system in VET system transferu punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym
Rapid alert system for non-food products system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych
push system system pchający
contact group grupa kontaktowa
Cooperation Agreement on a Civil Global Navigation Satellite System (GNSS) between the European Community and its Member States and Ukraine Umowa o współpracy w zakresie cywilnego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Ukrainą
First Generation Global Navigation Satellite System GNSS 1
risk management system system zarządzania ryzykiem
admittance to a dynamic purchasing system dopuszczenie do udziału w dynamicznym systemie zakupów
Green Paper on the future Common European Asylum System zielona księga w sprawie przyszłego wspólnego europejskiego systemu azylowego
periodically regenerating system układ okresowej regeneracji
displacement system układ przesuwu
locking system układ blokady
kneeling system układ przyklęku
operational risk measurement system system pomiaru ryzyka operacyjnego
risk measurement system system pomiaru ryzyka
silencing system układ tłumienia
adjustment system system regulacji
flight data processing system system przetwarzania danych o locie
system integrity integralność systemu
contact powder proszek do stosowania na śladach zwierząt
inter-services Task Force on detailed prices statistics międzyresortowa grupa zadaniowa ds. szczegółowych statystyk cen
work-out system system asekuracyjny
Contact group on data protection and data sharing grupa kontaktowa wysokiego szczebla UE–USA ds. ochrony i wymiany danych
European Border Surveillance System europejski system nadzorowania granic
air-conditioning system system klimatyzacji
budget forecast alert system system ostrzeżeń dotyczących stanu realizacji prognoz budżetowych
electronic system for travel authorisation elektroniczny system zezwoleń na podróż
European network of contact points in respect of persons responsible for genocide, crimes against humanity and war crimes europejska sieć punktów kontaktowych dotyczących osób odpowiedzialnych za ludobójstwo, zbrodnie przeciw ludzkości oraz zbrodnie wojenne
deNOx aftertreatment system układ deNOx
IDL system IDL
bottom contact gear narzędzie mające kontakt z dnem
passive safety system system bezpieczeństwa biernego
active safety system system bezpieczeństwa czynnego
EU child alert system europejski system powiadamiania o zaginięciu dziecka
Joint undertaking to develop the new generation European air traffic management system (SESAR) Wspólne Przedsięwzięcie SESAR
European system of supervision europejski system nadzoru finansowego
Isofix anchorages system układ kotwiczeń ISOFIX
pharmacovigilance system master file pełyn opis systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii
coordinate reference system system odniesienia za pomocą współrzędnych
metadata point of contact punkt kontaktowy metadanych
building services system system techniczny budynku
temporal reference system transformation service usługa transformacji układu odniesienia czasowego
type of vehicle alarm system typ systemu alarmowego pojazdu
frontal protection system system ochrony przed uderzeniami czołowymi
hydrogen system instalacja wodorowa
active weapon countermeasure system aktywny system przeciwdziałania broni
exhaust gas cooling system system chłodzenia gazów spalinowych
degaussing system system demagnetyzacji
AIP system niezależny od powietrza system napędu
launch propulsion system system wyrzutni
damage assessment system system oceny wyników zwalczania celu
image generating system system generowania obrazów
interactive environment system interakcyjny system środowiskowy
continuous wave laser system system laserowy fali ciągłej
Automated Command and Control System zautomatyzowany system dowodzenia i kierowania
parallel banking system równoległy system bankowy
NATO Defence Planning Automated Support System NDPASS
insolvency administrator syndyk
due diligence system system zasad należytej staranności
temporal reference system czasowy system odniesienia
Product Contact Point punkt kontaktowy ds. produktów
automated fingerprint recognition system skomputeryzowany system rozpoznawania odcisków palców
large-scale IT system wielkoskalowy system informatyczny
mobile satellite system systemy satelitarnej komunikacji ruchomej
collimation-telescope system system kolimatora teleskopowego
guide system system informacyjny
three-dimensional reference system trójwymiarowy układ odniesienia
wrong side signalling failure defekt sygnalizacji
injection system dozownik
system of scission system rozczłonkowania statutu spadkowego
contact tracing ustalanie kontaktów zakaźnych
Central System system centralny
primer/fluorogenic hydrolysis probe system system sondy hydrolitycznej – starter/fluoresceina
horizontal electrophoresis system system elektroforezy poziomej
contact shoe system system ślizgacza łyżwowego
contact force siła nacisku
contact wire uplift uniesienie przewodu jezdnego
mean contact force średnia siła nacisku
antimicrobial resistance surveillance system system nadzorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe
minimum contact wire height minimalna wysokość przewodu jezdnego
nominal contact wire height nominalna wysokość przewodu jezdnego
pantograph static contact force nacisk statyczny
criminal justice system system sądownictwa karnego
avionic system system elektroniki lotniczej
on-board reporting system pokładowy system zgłaszania
registry administrator administrator rejestru
national administrator krajowy administrator
administrator of an account administrator rachunku
referral system system odsyłania
system for the identification and registration of payment entitlements system identyfikacji i rejestracji uprawnień do płatności
tariff-only system system tariff-only
compound coordinate reference system złożony system odniesienia za pomocą współrzędnych
In contact with water releases flammable gases which may ignite spontaneously. W kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy, które mogą ulegać samozapaleniu.
In contact with water releases flammable gases. W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy.
Fatal in contact with skin. Grozi śmiercią w kontacie ze skórą.
Toxic in contact with skin. Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
Harmful in contact with skin. Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
Explosive with or without contact with air. Produkt wybuchowy z dost?pem lub bez dost?pu powietrza.
Contact with water liberates toxic gas. W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.
Contact with acids liberates toxic gas. W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
Contact with acids liberates very toxic gas. W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.
task force on economic governance grupa zadaniowa ds. zarządzania gospodarczego
Do not allow contact with air. Nie dopuszczać do kontaktu z powietrzem.
Keep away from any possible contact with water, because of violent reaction and possible flash fire. Chronić przed wszelkim kontaktem z wodą z powodu gwałtownej reakcji i możliwości wystąpienia błyskawicznego pożaru.
Avoid contact during pregnancy/while nursing. Unikać kontaktu w czasie ciąży/karmienia piersią.
Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
KP Registry administrator administrator rejestru PzK
pension benefit guarantee system system gwarancji wypłaty świadczeń emerytalnych
reversible control system system sterowania ze sprzężeniem zwrotnym
visual system response time czas reakcji systemu wizualizacji
interoperable system system interoperacyjny
wrong hit nieprawidłowe trafienie
ancillary system system zewnętrzny
TARGET2 component system system będący komponentem TARGET2
system operator operator systemu
receiving system operator przyjmujący operator systemu
wheel slide protection system urządzenie zapobiegające poślizgowi kół
Advanced Emergency Braking System zaawansowany system hamowania awaryjnego
fully primed system układ w pełni zalewany
track-side storage system przytorowy system magazynowania
test patch system płatki gazy
Expert Panel for the Review of the European Standardisation System EXPRESS
dynamic inhalation system komora inhalacyjna z dynamicznym przepływem
DNA repair system system naprawy uszkodzeń DNA
cell replication system aparat replikacyjny komórki
reverse mutation system test mutacji powrotnych
ATS surveillance system system dozorowania ATS
metabolising enzyme system system enzymów metabolizujących
two-compartment test system system dwukomorowy do badań
allergic contact sensitising activity wywoływanie uczulenie kontaktowego
metabolically active system obszar aktywny metabolicznie
static cell system komora statyczna
low-carbon transport system niskoemisyjny system transportu
intelligent metering system inteligentny pomiar
Eastern Neighbours Contact Group Grupa Kontaktowa ds. Wschodnich Sąsiadów UE
Western Balkans Contact Group Grupa Kontaktowa ds. Bałkanów Zachodnich
heat recovery system układ odzysku ciepła
administrator administrator spadku
contact wire material materiał przewodu jezdnego
EU-China Contact Group Grupa Kontaktowa UE–Chiny
EU-Japan Contact Group Grupa Kontaktowa ds. Japonii
contact sensitiser alergen kontaktowy
substance which, in contact with water, emits flammable gases substancja, która w kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy
European registration system Europejski system rejestracji
pharmacovigilance system systemy nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii
regulatory system system rejestracji
PIM Review System system przeglądu PIM
efficient district heating and cooling system efektywny system ciepłowniczy i chłodniczy
family property system majątkowy ustrój małżeński
flight safety documents system system dokumentów dotyczących bezpieczeństwa lotów
exhaust after-treatment system system wtórnej obróbki spalin
aircraft-based augmentation system system wspomagający oparty na wyposażeniu pokładowym ABAS
conical coordinate system układ współrzędnych - stożkowy
planar coordinate system układ współrzędnych - planarny
emergency management system system zarządzania sytuacjami wyjątkowymi
driver inducement system system wymuszający uzupełnienie odczynnika
EU/Tunisia Task Force Grupa Zadaniowa UE-Tunezja
free-field sensitivity level of a microphone system skuteczność układu mikrofonowego w akustycznym polu swobodnym
electric energy conversion system układ przekształcania energii elektrycznej
allergic contact sensitisation alergia kontaktowa
adaptive system system adaptacyjny
national contact point krajowy punkt kontaktowy
system system
ARLEM, Decentralised cooperation, Contact group with Council of Europe Dział E3
bonus-malus system system bonus-malus
national system audit report krajowe sprawozdanie z audytu systemu
Medical Devices Vigilance System system nadzoru nad bezpieczeństwem wyrobów medycznych
stationary fire protection system stacjonarny system ochrony przeciwpożarowej
Task Force on Defence Industry and Markets grupa zadaniowa ds. przemysłu obronnego i rynków obronnych
silvopastoral system leśnictwo połączone z hodowlą zwierząt
launcher system system wynoszący
national inventory system krajowy system wykazów
task pane okienko zadań
reference vacuum cleaner system referencyjny układ odkurzania
system boundary granice systemu
fail-operational flight control system system sterowania torem lotu typu fail-operational
fail-operational hybrid landing system hybrydowy system lądowania typu “fail-operational”
fail-passive flight control system system sterowania torem lotu typu fail-passive
GBAS landing system GLS
ground task specialist specjalista naziemny
in-flight task specialist specjalista pokładowy
functional system system funkcjonalny
system and equipment training szkolenie z obsługi systemu i wyposażenia
asylum system system azylowy
dual education system dualny system kształcenia
blade system and components system serwerów blade i jego elementy
visual approach slope indicator system system wzrokowych wskaźników ścieżki podejścia
aircraft arresting system system zatrzymywania statków powietrznych
system memory pamięć systemowa
tele-presence system system telekonferencyjny
entry-exit system system wejścia-wyjścia
system adequacy adekwatność systemu
justice system system wymiaru sprawiedliwości
single filing system jeden zintegrowany system sprawozdawczości
Contact Group on Human Rights grupa kontaktowa ds. praw człowieka
EU's fisheries control system unijny system kontroli rybołówstwa
prequalification system system kwalifikacji wstępnej
Inter-American Human Rights System międzyamerykański system ochrony praw człowieka
engine compartment encapsulation system system hermetyzacji komory silnika
NANDO Information System system informacyjny NANDO
equivalence system system ekwiwalencji
INTERPOL Illicit Arms Records and tracing Management System iARMS
offshore grid connection system morski system przyłączenia do sieci
EU-Brazil Contact Group Grupa Kontaktowa UE–Brazylia
EU-Russia Contact Group Grupa Kontaktowa UE–Rosja
by-passable heat recovery system układ odzysku ciepła z przewodem obejściowym
container-closure system opakowanie bezpośrednie i system jego zamknięcia
feed-in system system taryf gwarantowanych
system reserve rezerwa systemowa
per-unit system system jednostek względnych
High-Level Contact Group for Relations with the Turkish-Cypriot Community in the Northern Part of the Island Grupa kontaktowa wysokiego szczebla ds. stosunków ze społecznością Turków cypryjskich w północnej części wyspy
decision support system DSS
System Administration Service Wydział ds. Administrowania Systemami
nominal system frequency znamionowa częstotliwość systemu
interconnected system system wzajemnie połączony
direct holding system system bezpośrednich udziałów kapitałowych
securities holding system system inwestycji w papiery wartościowe
indirect holding system system pośrednich udziałów kapitałowych
preservation system układ konserwujący
convertible child restraint system przekształcalne urządzenie przytrzymujące dla dzieci
modular child restraint system modułowe urządzenie przytrzymujące dla dzieci
reclining system system odchylający
e-purchasing system elektroniczny system zakupów
red-flagging system system ostrzegawczy
referendary system system „dwóch par oczu”
system for the identification of beneficiaries system identyfikacji beneficjentów
talkback system system komunikacji zwrotnej („talkback”)
IP EX/IM system system UCZ EX/IM
extensive grazing system ekstensywny system wypasu
rural development measures in the scope of the integrated system środki rozwoju obszarów wiejskich objęte zakresem systemu zintegrowanego
system for the identification and registration of animals system identyfikacji i rejestracji zwierząt
photovoltaic hybrid system hybrydowy system fotowoltaiczny
joint Commission-EIB Task Force wspólna grupa zadaniowa Komisji i EBI
biosecurity management system system zarządzania bioasekuracją
aircraft tracking system system śledzenia pozycji statku powietrznego
track and trace system system identyfikacji i śledzenia
REX system system REX
pre-LEI system system pre-LEI
food system system żywnościowy
Interinstitutional Task Force on multiannual plans grupa zadaniowa ds. wieloletnich planów zarządzania
HVDC system system HVDC
embedded HVDC system osadzony system HVDC
youth work quality system system zapewniania jakości pracy z młodzieżą
take-back system system zwrotu
CMO Task Force grupa zadaniowa ds. wspólnej organizacji rynków
Dublin system system dubliński
Contact Group – Return Directive grupa kontaktowa ds. dyrektywy powrotowej
boosted suction system wspomagający system odciągowy
EU Conflict Early Warning System unijny system wczesnego ostrzegania o konfliktach
network of Direct Contact Points on Return sieć bezpośrednich punktów kontaktowych ds. powrotów
house-in-house system podwójna obudowa pieca
Task Force for Strategic Issues related to the UK Referendum Grupa Zadaniowa ds. Kwestii Strategicznych związanych z Referendum w Zjednoczonym Królestwie
primary cooling water system obieg pierwotny
East Strategic Communication Task Force grupa zadaniowa East StratCom
integrated system of return management zintegrowany system zarządzania powrotami
CPV system koncentratorowy układ fotowoltaiczny
traffic light system system świateł drogowych
RFQ system system zapytań o kwotowanie
certified aircraft system application aplikacja systemowa certyfikowanego statku powietrznego
emergency flotation system awaryjny system unoszenia na powierzchni
emergency breathing system awaryjny system tlenowy
Arabic Strategic Communications Task Force grupa zadaniowa ds. komunikacji strategicznej w języku arabskim
self-service system system samoobsługi
system ratings uprawnienia na systemy
automated driving system system zautomatyzowanej jazdy
gravely deficient control system system kontroli z poważnymi brakami
engine folding system system zasilający mechanizmy wysuwania/chowania
112-based eCall in-vehicle system system pokładowy eCall oparty na numerze 112
sound banking system zdrowy system bankowy
voice trading system głosowy system obrotu
cross-compliance control system system kontroli zasady wzajemnej zgodności
Article 50 Task Force Grupa Zadaniowa ds. Negocjacji na podstawie Art. 50 TUE
supervised contact odwiedziny nadzorowane
crew share system system podziału zysków między członków załogi
protection-sensitive entry system system wjazdu dostosowany do wymogów udzielania ochrony
EU Informal Task Force on Women, Peace and Security nieformalna grupa zadaniowa UE ds. kobiet, pokoju i bezpieczeństwa
Surveillance 2 system system Surveillance 2
automatic observing system automatyczny system pomiarowy
semi-automatic observing system półautomatyczny system pomiarowy
translation management system system zarządzania tłumaczeniami
translation contact point punkt kontaktowy ds. tłumaczeń pisemnych
horizontal health system horyzontalny system opieki zdrowotnej
sorbent trap monitoring system system monitorowania wychwytywania na sorbentach
launch system system wynoszenia
contact formulation kontaktowa forma użytkowa
contact pesticide pestycydy kontaktowe
control command system system kontroli i sterowania
Council Task Force on the UK grupa zadaniowa Rady ds. Zjednoczonego Królestwa
ECRIS-TCN system system ECRIS-TCN
Nuclear Security Contact Group grupa kontaktowa ds. jądrowego bezpieczeństwa fizycznego
definitive VAT system docelowy system VAT
FSB Task Force on Climate-related Financial Disclosures Grupa Zadaniowa ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem
Subsidiarity and Proportionality Task Force grupa zadaniowa do spraw pomocniczości i proporcjonalności
information system and communication system informacyjny i komunikacja
straw flow system legowisko ściółkowane samospławialne
CODEX ad hoc Intergovernmental Task Force on Antimicrobial Resistance Międzyrządowa Grupa Zadaniowa ad hoc ds. Oporności Mikrobiologicznej
first flush system pierwsza faza separacji
full litter system podłoga w pełni ścielona ściółką
Next Generation Air Transportation System NextGen
Strategic Command and Control (C2) System for CSDP Missions and Operations System strategicznego dowództwa i kontroli (C2) na potrzeby misji i operacji w dziedzinie WPBiO
corporate IT system instytucjonalny system informatyczny
ETIAS Information System system informacyjny ETIAS
EU Strategic Communication Task Force grupa zadaniowa ds. komunikacji strategicznej
area monitoring system system monitorowania obszarów
shallow geothermal system płytki system geotermalny
ETIAS Central System system centralny ETIAS
duty of the expert to carry out his task conscientiously and impartially obowiązek wykonania przez biegłego powierzonego mu zadania sumiennie i bezstronnie
expert's task zadanie biegłego
temporary administrator tymczasowy administrator
Ukraine Task Force grupa zadaniowa ds. Ukrainy
claimless system system bezwnioskowy
governance system system zarządzania
constitutive system system konstytutywny
declaratory system system deklaratoryjny
automatic variable gauge system system automatycznej zmiany rozstawu kół
Accelerated Cost Recovery System Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych
server administrator administrator serwera
administrator account konto administratora
built-in administrator account wbudowane konto administratora
built-in administrator wbudowany administrator
system configuration konfiguracja systemu
Planning System Database Baza danych systemu planowania
system rating ocena wydajności systemu
operating system system operacyjny
host operating system system operacyjny hosta
NTFS file system system plików NTFS
Task Scheduler Harmonogram zadań
Microsoft System Center Data Protection Manager 2006 Administrator Console konsola administracyjna programu Microsoft System Center Data Protection Manager 2006
DPM Administrator Console Konsola administratora programu DPM
mail system system poczty
electronic mail system system poczty elektronicznej
Domain Name System system nazw domen
contact list lista kontaktów
Windows System Assessment Tool Narzędzie do oceny wydajności systemu Windows
Associate a Works task Skojarz zadanie programu Works
system access control list systemowa lista kontroli dostępu
management system system zarządzania
basic input/output system system podstawowych operacji wejścia/wyjścia
network administrator administrator sieci
voice mail system system poczty głosowej
administrator setup instalacja administracyjna
system partition partycja systemowa
system stored procedure systemowa procedura składowana
EFI system partition partycja systemowa EFI
Extensible Firmware Interface system partition partycja systemowa EFI
Internet Engineering Task Force Internet Engineering Task Force
System View window okno Widok systemu
system engineer inżynier systemowy
Business Contact Manager Home Page Strona główna dodatku Business Contact Manager
Windows System Image Manager Windows System Image Manager
small computer system interface Small Computer System Interface
system volume wolumin systemowy
Add SourceSafe Database Wizard Kreator dodawania bazy danych programu SourceSafe
external delivery system zewnętrzny system dostarczania
task list lista zadań
Task List Lista zadań
project administrator administrator projektu
system menu menu systemowe
Finance and Accounting System Implementation Wdrażanie systemu finansowo-księgowego
system administration administrowanie systemem
Add a Person to the Call Dodawanie osoby do rozmowy
system functions funkcje systemowe
Task Well obszar zadań
External System System zewnętrzny
domain administrator administrator domeny
Add to Contacts List Dodaj do listy kontaktów
System Center Virtual Machine Manager System Center Virtual Machine Manager
Business Contact Manager database baza danych dodatku Business Contact Manager
system channel kanał systemowy
development task zadanie projektowe
common type system system typu wspólnego
MS-DOS operating system system operacyjny MS-DOS
Microsoft Disk Operating System system operacyjny MS-DOS
task request żądanie wykonania zadania
administrator role rola Administratora
federated contact kontakt federacyjny
Human Resources Information System Implementation Wdrażanie systemu informatycznego zarządzania zasobami ludzkimi
Business Contact Manager for Microsoft® Office Outlook® 2007 Business Contact Manager dla programu Microsoft® Office Outlook® 2007
assigned task zadanie przydzielone
test task zadanie testowe
mounted file system zainstalowany system plików
contact item element kontaktu
Bulletin Board System BBS
contact management zarządzanie kontaktami
system device urządzenie systemowe
system diagram diagram systemu
PerformancePoint Monitoring System database baza danych systemu monitorowania programu PerformancePoint
database management system system zarządzania bazami danych
report server administrator administrator serwera raportów
system table tabela systemowa
method of contact metoda komunikacji
Banks Automated Clearing System automatyczny system rozliczeń międzybankowych
autonomous system boundary router router graniczny systemu autonomicznego
task object obiekt zadania
relational database management system system zarządzania relacyjnymi bazami danych
Associate to Contact Skojarz z kontaktem
status system system stanu
system media pool pula nośników systemu
contact card wizytówka
Custom Task Wizard Kreator zadania niestandardowego
file system system plików
guest operating system profile profil systemu operacyjnego gościa
task area obszar zadania
Move Contact to Przenieś kontakt do
Business Contact Manager toolbar pasek narzędzi dodatku Business Contact Manager
application system system aplikacji
Automated System Recovery Automatyczne odzyskiwanie systemu
contact kontakt
network file system sieciowy system plików
Task Scheduler Wizard Kreator harmonogramu zadań
contact information informacje o kontakcie
computer administrator administrator komputera
Tag Contact Oznakuj kontakt
site system system lokacji
system tables tabele systemowe
task zadanie
Windows System Resource Manager Menedżer zasobów systemu Windows
bound system system powiązany
system requirements wymagania systemowe
high performance file system HPFS
high-performance file system HPFS
System Designer Projektant systemów
Business Contact Manager for Outlook Dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook
Business Contact Manager Dodatek Business Contact Manager
Automated System Recovery Preparation Wizard Kreator automatycznego odzyskiwania systemu
System Configuration Checker Narzędzie do sprawdzania konfiguracji systemu
system API call wywołanie systemowego API
Copy General Management System Analog Copy General Management System Analog
Add Time Stamp Dodaj sygnaturę czasową
system event zdarzenie systemowe
System Data Source Name systemowa nazwa DSN
System DSN systemowa nazwa DSN
system context kontekst systemowy
system color kolor systemowy
Task Manager Menedżer zadań
task input panel panel wprowadzania zadań
service task zadanie serwisowe
Compact Disc File System CDFS
background task zadanie w tle
business task zadanie biznesowe
system stored procedures procedury składowane w systemie
Active Directory contact kontakt usługi Active Directory
system caret karetka systemowa
Administrator Recovery report raport o odzyskiwaniu przez administratora
system role definition definicja roli systemowej
file system cache pamięć podręczna systemu plików
data administrator role rola administratora danych
data flow task zadanie przepływu danych
Microsoft® Office Outlook® 2007 with Business Contact Manager Microsoft® Office Outlook® 2007 z dodatkiem Business Contact Manager
Smart Task panel inteligentny
system info informacje o systemie
2007 Microsoft® Office system Microsoft® Office System 2007
neglected contact zaniedbany kontakt
neglected business contact zaniedbany kontakt biznesowy
number system system liczbowy
Microsoft Visual Studio Tools for the Microsoft Office System Microsoft Visual Studio Tools dla Microsoft Office System
System Deployment Image Obraz wdrażania systemu
Daily Task List Dzienna lista zadań
autonomous system system autonomiczny
Microsoft Web Rating System System klasyfikacji witryn firmy Microsoft w sieci Web
Microsoft® Office system Microsoft® Office System
guest operating system system operacyjny gościa
system role assignment przypisanie roli systemowej
Keyboard Access System System dostępu z klawiatury
Encrypting File System system szyfrowania plików
Modified Accelerated Cost Recovery System zmodyfikowany system przyspieszonego odzyskiwania kosztów
display system system wyświetlania
network basic input/output system sieciowy system podstawowych operacji wejścia/wyjścia
Administrator Console konsola administratora
Monitoring task area obszar zadania monitorowania
Exchange System Manager Menedżer systemu Exchange
global administrator role globalna rola administratora
directory system agent agent systemu katalogów
system control area obszar kontroli systemu
system object obiekt systemowy
Add a Contact... Dodaj kontakt...
Business Contact Manager Learning Center Centrum edukacji dodatku Business Contact Manager
mail contact kontakt pocztowy
Task Launcher Uruchamianie zadań
System Agent Agent systemu
project task zadanie w projekcie
system administrator administrator systemu
primary business contact podstawowy kontakt biznesowy
message transfer system system transferu wiadomości
System Protection Ochrona systemu
Diagnostic System Host Host systemu diagnostyki
System Restore Przywracanie systemu
system builder producent systemów
Windows System Image Backup Kopia zapasowa obrazu systemu Windows
Associate a different Works task Skojarz inne zadanie programu Works
Microsoft System Center Data Protection Manager Microsoft System Center Data Protection Manager
Microsoft OEM System Builder Agreement Umowa typu OEM System Builder firmy Microsoft
Microsoft OEM System Builder License Agreement Umowa licencyjna typu OEM System Builder firmy Microsoft
Distributed File System rozproszony system plików
system drive dysk systemowy
Remove from Contact List Usuń z listy kontaktów
intrusion detection system system wykrywania nieautoryzowanego dostępu
system databases systemowe bazy danych
user administrator role rola administratora użytkowników
system board płyta główna
Add Dodaj
system job zadanie systemowe
system profile profil systemowy
clean system czysty system
tagged contact kontakt oznakowany
Add Person to Call… Dodaj osobę do rozmowy
Live Meeting administrator Administrator usługi Live Meeting
Distributed System Designer Projektant systemów rozproszonych
Business Contact Record rekord kontaktu biznesowego
system definition definicja systemu
system variable zmienna systemowa
root application system główny system aplikacji
global system key globalny klucz systemowy
external source system zewnętrzny system źródłowy
source system system źródłowy
operating system volume wolumin systemu operacyjnego
system migration migracja systemu
system upgrade uaktualnienie systemu
administrator role separation separacja roli administratora
administrative task zadanie administracyjne
batch task podzadanie wsadowe
Administrator Administrator
Exchange administrator administrator programu Exchange
centralized payment system scentralizowany system płatniczy
system prompt monit systemowy
contact form formularz kontaktu
Contact index indeks kontaktów
critical task zadanie krytyczne
custom task pane niestandardowe okienko zadań
external task zadanie zewnętrzne
fixed-duration task zadanie o stałym czasie trwania
project summary task zadanie sumaryczne projektu
recurring task zadanie cykliczne
task calendar kalendarz zadania
split task zadanie podzielone
summary task zadanie sumaryczne
task delegation delegowanie zadania
task dependency Współzależność zadań
task ID identyfikator zadania
task information informacje o zadaniu
task report raport o zadaniach
task type typ zadania
task view widok zadania
Microsoft System Center Application Virtualization Management Console Microsoft System Center Application Virtualization Management Console
Microsoft System Center Application Virtualization Management Service Microsoft System Center Application Virtualization Management Service
virtual file system wirtualny system plików
Microsoft System Center Application Virtualization Streaming Server Microsoft System Center Application Virtualization Streaming Server
Microsoft System Center Application Virtualization Management System Microsoft System Center Application Virtualization Management System
Microsoft System Center Application Virtualization Management Server Microsoft System Center Application Virtualization Management Server
system class klasa systemowa
system property właściwość systemu
protected administrator chronione konto administratora
Live File System aktywny system plików
System Recovery Odzyskiwanie systemu
public IM connectivity contact kontakt PIC
public instant messenger contact publiczny kontakt wiadomości błyskawicznych
public IM contact publiczny kontakt wiadomości błyskawicznych
Global Positioning System GPS
Add to dictionary Dodaj do słownika
favorite contact ulubiony kontakt
connected system scope zakres połączonego systemu
Contact requests Żądania kontaktu
connected system object creation flag flaga wskazująca na potrzebę utworzenia obiektu połączonego systemu
add dodać
privileged task zadanie uprzywilejowane
resource-intensive task zadanie wymagające wielu zasobów
System Center Data Access service usługa System Center Data Access
Microsoft Outlook 2010 with Business Contact Manager Microsoft Outlook 2010 z dodatkiem Business Contact Manager
system on a chip SOC (System On a Chip)
DPM System Recovery Tool DPM System Recovery Tool
external contact kontakt zewnętrzny
database administrator administrator bazy danych
task form formularz zadania
Business Contact Manager for Microsoft Outlook 2010 Database Tool Narzędzie bazy danych dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook 2010
delegated administrator Administrator delegowany
administrator role group grupa ról administratorów
Contact info Informacje kontaktowe
Quick add Szybkie dodawanie
bulk add dodanie zbiorcze
Common Log File System Common Log File System
global administrator administrator globalny
on-premises messaging system lokalny system obsługi wiadomości
game rating system system klasyfikacji gier
contact picker wybór kontaktów
user management administrator administrator zarządzający użytkownikami
password administrator administrator haseł
service administrator administrator usługi
billing administrator administrator rozliczeń
system services usługi systemowe
system language wersja językowa systemu
system of units układ jednostek miar
U.S. Customary System amerykański układ jednostek miar
document management system system zarządzania dokumentami
automated task zadanie wykonywane automatycznie
Domain Name System resolver funkcja rozpoznawania nazw z systemu nazw domen
dedicated administrator connection dedykowane połączenie administratora
task manager menedżer zadań
lightweight task lekkie zadanie
task group grupa zadań
administrator audit log dziennik inspekcji administratora
Active Directory System Discovery method metoda odnajdywania systemu usługi Active Directory
Active Directory System Group Discovery method metoda wykrywania grupy systemu usługi Active Directory
Internet-based site system internetowy system lokacji
operating system deployment wdrożenie systemu operacyjnego
System Health Validator point punkt moduł sprawdzania poprawności kondycji systemu
task sequence sekwencja zadań
system currency unit domyślna jednostka waluty
add call dodaj rozmówcę
Network Inspection System Network Inspection System
tenant administrator administrator dzierżawy
System Information Informacje o systemie
System Center Management Health service usługa System Center Management Health
Read-Only Administrator user role rola użytkownika Administrator tylko do odczytu
System Center Management APM service usługa System Center Management APM
monitored system system monitorowany
firmware system binary dane binarne oprogramowania układowego w systemie
Application Administrator administrator aplikacji
Full Administrator administrator o pełnych uprawnieniach
Infrastructure Administrator administrator infrastruktury
Operating System Deployment Manager menedżer wdrożenia systemu operacyjnego
Operations Administrator administrator operacyjny
Security Administrator administrator zabezpieczeń
contact linking łączenie kontaktów
Format Object task pane okienko zadań Formatowanie obiektu
Resource Management System system zarządzania zasobami
System Center Audit Forwarding service usługa System Center Audit Forwarding
System System
ellipsoidal coordinate system układ współrzędnych elipsoidalnych
task path ścieżka zadania
Work Management Task Sync synchronizacja zadań zarządzania pracą
Resilient File System system plików ReFS
Lync Online administrator controls funkcje sterowania administratora usługi Lync Online
System Center Global Service Monitor usługa System Center Global Service Monitor
task pane app for Office aplikacja okienka zadań dla pakietu Office
task pane app aplikacja okienka zadań
New Quick Contact skrócony formularz nowego kontaktu
Contact Quick Form skrócony formularz kontaktu
contact request prośba o szczegółowe dane
send contact wysłać kontakt
task board tablica zadań
Change the task status to Completed and close the form Zmień status zadania na „Zakończone” i zamknij formularz
system view widok systemowy
PowerPivot System Service Usługa systemowa programu PowerPivot
security administrator administrator zabezpieczeń
contact flyout okno wysuwane kontaktu
Add Service Reference Dodaj odwołanie do usługi
System Center Virtual Machine Manager server Serwer menedżera maszyny wirtualnej dla programu System Center
Contact Center Desktop Pulpit Centrum kontaktów
Add to OneNote Dodaj do programu OneNote
Agreement Administrator Administrator umowy
Delegated Administrator user role rola użytkownika Administrator delegowany
Tenant Administrator user role rola użytkownika Administrator dzierżawy
Administrator user role rola użytkownika Administrator
Tenant Administrator Administrator dzierżawy
task sequence execution engine aparat wykonywania sekwencji zadań
system time czas systemowy
account administrator administrator konta
Add content Dodaj zawartość
Contact Support Kontakt z pomocą techniczną
Task view Widok zadań
System Center Configuration Manager System Center Configuration Manager
Platform Notification System system powiadomień platformy
AdHoc License Administrator administrator licencji adhoc
Compliance Administrator administrator do spraw zgodności

Source information

Labels
No labels currently set!
Source string location
src/TaskCreatorDialog.cpp:259
Source string age
11 months ago
Translation file
pl/lang.po, string 74