Glossary

English Polish
rejected take-off start przerwany
request for urgent debate wniosek o przeprowadzenie debaty w trybie pilnym
reasoned request uzasadniony wniosek
absolute error błąd bezwzględny
expected error błąd oczekiwany
acceptable error rate dopuszczalny poziom błędu
anomalous error anormalny błąd
expected error rate błąd oczekiwany
known error znany błąd
estimated error rate najbardziej prawdopodobny błąd
formal error błąd formalny
random error błąd losowy
letter of request wniosek o pomoc prawną
error of fact błąd co do faktu
request to participate wniosek o dopuszczenie do udziału
request for an opinion wniosek o wydanie opinii
request for a preliminary ruling wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
rejected bidder oferent niewybrany
error of law błąd w stosowaniu prawa
blade server serwer kasetowy
typing error błąd pisarski
clerical error błąd pisarski
request for territorial extension wniosek o rozszerzenie terytorialne
request for conversion wniosek o konwersję
request for examination wniosek o badanie
request for information wezwanie do udzielenia informacji
maximum permissible error największy dopuszczalny błąd
request for a review wniosek o dokonanie przeglądu
request for the grant of a European patent podanie o udzielenie patentu europejskiego
mean glide path error średni błąd ścieżki schodzenia
residual error rate błąd rezydualny
network server serwer sieciowy
bit error ratio bitowa stopa błędów
computer server serwer
server node węzeł serwera
sampling error błąd próby
Web server serwer WWW
inborn error of metabolism wrodzona choroba metaboliczna
appropriation request preliminarz wydatków
at the request of the declarant na wniosek zgłaszającego
written request pisemny wniosek
coding error błąd kodowania
coverage error błąd pokrycia
model assumption error błąd w założeniach modelu
type I error błąd pierwszego rodzaju
readmission in error omyłkowa readmisja
institution instruments repurchased on request papiery wartościowe instytucji z opcją odkupu na żądanie
repurchased on request z opcją wykupu na żądanie
server cluster klaster serwerów
medication error błąd w farmakoterapii
command-and-control server centralny serwer zarządzający
small-scale server mały serwer
splitting error błąd podziału
error range zakres błędu
material error istotny błąd
prior period error błąd wcześniejszego okresu
redemption request zlecenie umorzenia
error błąd
refractive error wada refrakcji
ad hoc request for a train path wniosek o przydzielenie trasy ad hoc
error management zarządzanie błędem
request for unitary effect wniosek o rejestrację jednolitego skutku
inborn error enzymopatia wrodzona
nullity of marriage on grounds of error nieważność małżeństwa z powodu błędu
GNSS position error błąd lokalizacji GNSS
mean course error średni błąd kursu
friend request zaproszenie do grona znajomych
request for confirmation żądanie potwierdzenia
candidate rejected niewybrany kandydat
use error błąd użytkowy
appliance server urządzenie serwerowe
multi-node server serwer wielowęzłowy
dual-node server serwer dualny
Hosting & Service Request Management Zarządzanie Wnioskami Dotyczącymi Hostingu i Usług
Request Management Unit Dział Zarządania Zgłoszeniami
Presidency and Plenary Translation Request Service Wydział ds. Zamawiania Tłumaczeń dla Urzędu Przewodniczącego i na Sesje Plenarne
server role rola serwera
rejected path allocation odrzucony wniosek o przydział trasy
error rate poziom błędu
total error błąd całkowity
projected random error przewidywany błąd losowy
translation request zamówienie na tłumaczenie
blanket request wniosek ogólny
isolated error błąd odosobniony
tolerable error dopuszczalny błąd
error in calculation błąd rachunkowy
joint request of the parties wspólny wniosek stron
request for an Opinion wniosek o wydanie opinii
upper error limit górna granica błędu
weighted upper error rate ważony górny poziom błędu
lower error limit dolna granica błędu
proxy server serwer proxy
server administrator administrator serwera
IAS Server Serwer IAS
SQL Server Analysis Services SQL Server Analysis Services
interrupt request żądanie przerwania
Active Server Active Server
server process proces serwera
error log dziennik błędów
custom server control niestandardowy formant serwera
SQL Server 2005 Express Edition SQL Server 2005 Express Edition
NFS server serwer NFS
LAN emulation configuration server serwer konfiguracji emulacji sieci LAN
request handler program obsługi żądań
data-overrun error błąd przepełnienia danymi
management server serwer zarządzania
Microsoft Exchange Server Microsoft Exchange Server
Exchange Server Exchange Server
SQL Server login konto logowania do programu SQL Server
publishing server serwer publikowania
protected server serwer chroniony
server application aplikacja serwera
Office Live Communications Server Public IM Connectivity Office Live Communications Server — publiczna łączność za pomocą wiadomości błyskawicznych
bridgehead server serwer czołowy
error code kod błędu
relay server serwer przekazujący
name registration request żądanie rejestracji nazwy
server cursor kursor serwera
local server serwer lokalny
SQL Server Integration Services SQL Server Integration Services
Server Manager Menedżer serwera
Business Scorecard Manager Server Web service usługa sieci Web programu Business Scorecard Manager Server
Server Message Block blok komunikatów serwera
modem server serwer modemów
Report Server Web service usługa sieci Web serwera raportów
compilation error błąd kompilacji
Network Policy Server Serwer zasad sieciowych
gateway server serwer bramy
SMART error błąd SMART
site server serwer lokacji
fatal error błąd krytyczny
catastrophic error błąd krytyczny
network access server serwer dostępu do sieci
Microsoft Office PerformancePoint Server Microsoft Office PerformancePoint Server
PerformancePoint Server PerformancePoint Server
single quorum device server cluster klaster serwerów z pojedynczym urządzeniem kworum
multicast server serwer multiemisji
discussion server serwer dyskusji
linked server serwer połączony
master secret server serwer głównych danych poufnych
standby server serwer rezerwowy
production Web server produkcyjny serwer sieci Web
File Server for Macintosh Serwer plików dla komputerów Macintosh
SQL Server instance wystąpienie programu SQL Server
witness server serwer monitora
Business Scorecard Manager Server Business Scorecard Manager Server
database server serwer baz danych
browse server serwer przeglądania
VPN server serwer sieci VPN
validation server control formant serwera sprawdzania poprawności
Request For Comments Request For Comments
monitor server serwer monitorowania
Microsoft iSNS Server serwer iSNS firmy Microsoft
preferred server serwer preferowany
PerformancePoint Monitoring Server Web Service Usługa sieci Web serwera monitorowania programu PerformancePoint
DHCP server serwer DHCP
server script skrypt serwera
subscribing server serwer subskrybujący
root name server główny serwer nazw
root server serwer główny
Active Server component składnik serwera Active Server
ad request żądanie reklamy
compile-time error błąd przy kompilacji
syntax error błąd składniowy
news server serwer grup dyskusyjnych
tunnel server serwer tunelu
Microsoft® Office Groove® Server 2007 Microsoft® Office Groove® Server 2007
time server serwer czasu
standard error błąd standardowy
task request żądanie wykonania zadania
logical server endpoint punkt końcowy serwera logicznego
error message komunikat o błędzie
request throttling ograniczanie żądań
server address adres serwera
clustered server serwer klastrowany
caching-only server serwer tylko buforujący
multithreaded server application wielowątkowa aplikacja serwerowa
server serwer
server definition definicja serwera
meeting request wezwanie na spotkanie
single node server cluster jednowęzłowy klaster serwera
report server execution account konto wykonywania serwera raportów
error string ciąg błędu
web server serwer sieci web
HTTP server serwer HTTP
fax server serwer faksów
cache/proxy server pamięć podręczna/serwer proxy
report server administrator administrator serwera raportów
Microsoft® Office SharePoint® Server 2007 for Search (Standard Edition) Microsoft® Office SharePoint® Server 2007 for Search (Standard Edition)
send request file wyślij plik żądania
Microsoft® Office Groove® Server 2007 Manager Microsoft® Office Groove® Server 2007 Manager
file server serwer plików
fixed server role stała rola serwera
home server serwer macierzysty
residential server serwer macierzysty
mirror server serwer duplikatu
Server Gated Cryptography Server Gated Cryptography
principal server serwer dublowany
remotely administered server serwer administrowany zdalnie
headless server serwer bezobsługowy
error correction korekcja błędów
HTML server control formant serwera HTTP
CRM Mobile server components składniki serwera aplikacji CRM Mobile
OLE server serwer OLE
primary Management Server podstawowy serwer zarządzania
site database server serwer bazy danych witryny
build error błąd kompilacji
secondary server serwer pomocniczy
content index server serwer indeksu zawartości
ISP sign-up server serwer zapisywania do usługodawcy internetowego
error detection wykrywanie błędów
Microsoft® Office Forms Server 2007 CAL Microsoft® Office Forms Server 2007 CAL
root management server główny serwer zarządzania
Server Manager command line tool narzędzie wiersza polecenia Menedżera serwera
server error błąd serwera
Microsoft® Office SharePoint® Server 2007 Microsoft® Office SharePoint® Server 2007
Remote Installation Server Serwer instalacji zdalnej
Client Access server role rola serwera dostępu klienta
Microsoft® Office Project Server 2007 CAL Microsoft® Office Project Server 2007 CAL
request amount approval limit limit akceptacji kwoty zakupu
request for quotation zapytanie ofertowe
SQL Server Management Studio SQL Server Management Studio
Request Handler Program obsługi żądań
Duet Request Handler Obsługa żądań w programie Duet
standalone server serwer autonomiczny
server collation sortowanie serwera
report server database baza danych serwera raportów
SQL Server SQL Server
Microsoft SQL Server Microsoft SQL Server
in-process server serwer wewnątrzprocesowy
Remote Server Administration Tools Narzędzia administracji zdalnej serwera
Internet Server API ISAPI
Internet Server Application Programming Interface ISAPI
Active Template Library server serwer biblioteki Active Template Library
ATL server serwer biblioteki ATL
PerformancePoint Planning Server Serwer planowania programu PerformancePoint
Planning Server Serwer planowania
library server serwer biblioteki
SQL Server report view widok raportu programu SQL Server
Microsoft® Office Forms Server 2007 Microsoft® Office Forms Server 2007
domain name server serwer nazw domen
DNS server serwer DNS
Server for NIS serwer sieciowej usługi informacyjnej
service request żądanie usługi
Microsoft® Office SharePoint® Server 2007 Standard CAL Microsoft® Office SharePoint® Server 2007 Standard CAL
clustered mailbox server klastrowany serwer skrzynek pocztowych
Unified Messaging server role rola serwera usługi Unified Messaging
I/O request packet pakiet żądań We/Wy
Remediation Server Serwer korygujący
server farm farma serwerów
server pool pula serwerów
remote desktop server farm farma serwerów usług pulpitu zdalnego
run-time error błąd czasu wykonania
Web server control formant serwera sieci Web
front-end server serwer frontonu
BizTalk Server BizTalk Server
IM Conferencing Server serwer konferencji wiadomości błyskawicznych
sync error błąd synchronizacji
request tree drzewo żądań
error value wartość błędu
Microsoft® Office SharePoint® Server 2007 for Search Microsoft® Office SharePoint® Server 2007 for Search
server name nazwa serwera
warm standby server serwer rezerwy aktywnej
subordinate server serwer podrzędny
NAP enforcement server Serwer wymuszania ochrony dostępu do sieci
PerformancePoint Planning Server Configuration Manager Menedżer konfiguracji serwera planowania programu PerformancePoint
report server serwer raportów
master server serwer główny
Office Forms Server Office Forms Server
Microsoft Office Forms Server Microsoft Office Forms Server
Monitoring Server Serwer monitorowania
PerformancePoint Monitoring Server Serwer monitorowania programu PerformancePoint
Team Foundation Server Team Foundation Server
Automation server serwer automatyzacji
abstract server definition definicja serwera abstrakcyjnego
Windows Error Reporting Raportowanie błędów systemu Windows
hot standby server serwer rezerwy dynamicznej
Microsoft® Office Groove® Server 2007 Data Bridge Microsoft® Office Groove® Server 2007 Data Bridge
SQL Server Profiler SQL Server Profiler
Application Server role Rola serwera aplikacji
Error List Lista błędów
interrupt request line IRQ
logical server serwer logiczny
server licensor certificate certyfikat licencjodawcy serwera
target server serwer docelowy
HTTP request żądanie HTTP
request żądanie
Key Management Server serwer zarządzania kluczami
ClipBook Server Serwer Wieloschowka
SQL Server 2005 Mobile Edition SQL Server 2005 Mobile Edition
communications server serwer komunikacji
Platform Server Role Rola serwera platformy
SQL Server Native Client SQL Server Native Client
primary server serwer podstawowy
Business Scorecard Manager Server Web Parts składniki Web Parts programu Business Scorecard Manager Server
Edge Transport server role rola serwera Transport graniczny
server subscription subskrypcja serwerowa
SQL Server service usługa programu SQL Server
PerformancePoint Monitoring Server Configuration Manager Menedżer konfiguracji serwera monitorowania programu PerformancePoint
Monitoring Server Configuration Manager Menedżer konfiguracji serwera monitorowania
ASP.NET server control formant serwera ASP.NET
Hub Transport server role rola serwera Transport centralny
Mailbox server role rola serwera skrzynek pocztowych
Microsoft® Office Groove® Server 2007 Relay Microsoft® Office Groove® Server 2007 Relay
print server serwer wydruku
virtual server serwer wirtualny
Microsoft Office SharePoint Portal Server Microsoft Office SharePoint Portal Server
SharePoint Portal Server SharePoint Portal Server
Active Server Pages Active Server Pages
Microsoft® Office SharePoint® Server 2007 for Search (Enterprise Edition) Microsoft® Office SharePoint® Server 2007 for Search (Enterprise Edition)
Error tab karta Błąd
Error Checking Sprawdzanie błędów
media server serwer multimedialny
mail server serwer poczty
email server serwer e-mail
e-mail server serwer poczty e-mail
server certificate certyfikat serwera
library request żądanie biblioteki
SQL Server component składnik programu SQL Server
Business Scorecard Manager Server database baza danych programu Business Scorecard Manager Server
Microsoft® Office Project Server 2007 Microsoft® Office Project Server 2007
rogue server serwer nieautoryzowany
unauthorized server serwer nieautoryzowany
Server Side Incremental przyrostowo po stronie serwera
Microsoft SQL Server Service Broker Microsoft SQL Server Service Broker
SQL Server Service Broker SQL Server Service Broker
Microsoft® Office SharePoint® Server 2007 Enterprise CAL Microsoft® Office SharePoint® Server 2007 Enterprise CAL
error state number numer stanu błędu
Microsoft SQL Server Reporting Services Microsoft SQL Server Reporting Services
SQL Server Reporting Services SQL Server Reporting Services
API server cursor kursor serwera interfejsu API
Excel Calculation Server serwer obliczeniowy programu Excel
Microsoft SQL Server Compact 3.5 for Devices Microsoft SQL Server Compact 3.5 for Devices
logical server prototype prototyp serwera logicznego
federation server serwer federacyjny
federation server proxy federacyjny serwer proxy
AD FS-enabled Web server serwer sieci Web z usługą AD FS
account federation server federacyjny serwer kont
account federation server proxy federacyjny serwer proxy kont
resource federation server federacyjny serwer zasobów
resource federation server proxy federacyjny serwer proxy zasobów
server authentication certificate certyfikat uwierzytelniania serwera
Remote Desktop Server Configuration Menedżer konfiguracji serwera usług pulpitu zdalnego
FTP server serwer FTP
RD Session Host server serwer hosta sesji usług pulpitu zdalnego
Remote Desktop Session Host server serwer hosta sesji usług pulpitu zdalnego
unlimited request approval nieograniczony limit akceptacji zakupów
health requirement server serwer wymagań dotyczących kondycji
NAP health policy server serwer zasad dotyczących kondycji ochrony dostępu do sieci
Access Control Server Access Control Server
RD Gateway server serwer bramy usług pulpitu zdalnego
Remote Desktop Gateway server serwer bramy usług pulpitu zdalnego
RD Gateway server farm farma serwerów bram usług pulpitu zdalnego
license server discovery mode tryb odnajdywania serwera licencji
Remote Desktop license server serwer licencji usług pulpitu zdalnego
license server serwer licencji
Microsoft SQL Server Notification Services Microsoft SQL Server Notification Services
Exchange server serwer programu Exchange
application server serwer aplikacji
Microsoft SQL Server Compact Microsoft SQL Server Compact
SQL Server Compact SQL Server Compact
index server serwer indeksowania
query server serwer zapytań
server topology topologia serwerów
rounding error błąd zaokrąglania
SMTP mail server serwer poczty SMTP
Server Configuration node węzeł konfiguracji serwera
Internet Locator Service server serwer Internet Locator Service
ILS server serwer ILS
directory server serwer katalogowy
error number numer błędu
Server Filter By Form Filtr serwera według formularzy
SQL Server computer komputer z programem SQL Server
Microsoft System Center Application Virtualization Streaming Server Microsoft System Center Application Virtualization Streaming Server
Application Virtualization Streaming Server Application Virtualization Streaming Server
Microsoft System Center Application Virtualization Management Server Microsoft System Center Application Virtualization Management Server
Application Virtualization Management Server Application Virtualization Management Server
Server Explorer Eksplorator serwera
Server Operators group grupa Operatorzy serwera
Distributed Scan Server Serwer skanów rozproszonych
Microsoft SharePoint Server State Service Usługa Microsoft SharePoint Server State
Windows Live OneCare for Server Windows Live OneCare for Server
error handling obsługa błędów
approval request żądanie zatwierdzenia
remote desktop server group grupa serwerów usług pulpitu zdalnego
Remote Desktop Server Extension Rozszerzenie serwera usług pulpitu zdalnego
server appliance Server Appliance
request management zarządzanie żądaniami
update request żądanie aktualizacji
request phase faza żądania
AppleShare File Server serwer plików AppleShare
reject odrzucić
Client Access server Serwer dostępu klienta
Query Remote Desktop Server Utility Narzędzie wyszukiwania serwerów pulpitu zdalnego
Request Filtering filtrowanie żądań
Application Request Routing Routing żądań aplikacji
Web Request Throttling Ograniczanie żądań sieci web
FrontPage Server Extensions rozszerzenia FrontPage Server Extensions
change request żądanie zmiany
Service Manager data warehouse management server serwer zarządzania magazynu danych programu Service Manager
Service Manager management server serwer zarządzania programu Service Manager
PerformancePoint Services in Microsoft SharePoint Server Usługi programu PerformancePoint w programie Microsoft SharePoint Server
back-end database server serwer wewnętrznej bazy danych
front-end Web server serwer frontonu sieci Web
Core Web Server Podstawowy serwer sieci Web
Microsoft SQL Server PowerPivot for Microsoft Excel Dodatek Microsoft SQL Server PowerPivot dla programu Microsoft Excel
SQL Server PowerPivot for Excel Dodatek SQL Server PowerPivot dla programu Excel
Operations Manager reporting server serwer raportowania programu Operations Manager
SQL Server Master Data Services SQL Server Master Data Services
CRM Front End Server serwer frontonu programu CRM
CRM Back End Server serwer wewnętrzny programu CRM
Deployment Administration Server serwer administracyjny wdrażania
full server pełny serwer
unauthorized DHCP server nieautoryzowany serwer DHCP
SQL Server Connection Director SQL Server Connection Director
SQL Server instance auto-protection automatyczna ochrona wystąpienia programu SQL Server
migration batch request żądanie migracji partii
SQL Server data-tier application project projekt aplikacji warstwy danych programu SQL Server
SQL Server Utility SQL Server Utility
SQL Server Utility dashboard Pulpit nawigacyjny programu SQL Server Utility
authoritative name server autorytatywny serwer nazw
SQL Server Execute Package Utility Narzędzie do wykonywania pakietów programu SQL Server
primary DPM server podstawowy serwer programu DPM
secondary DPM server pomocniczy serwer programu DPM
Catalog Maintenance Request file plik Żądania Aktualizacji Katalogu
purchase request zgłoszenie zapotrzebowania
Microsoft SQL Server 2008 Express Microsoft SQL Server 2008 Express
Service Manager reporting server serwer raportowania programu Service Manager
BlackBerry Enterprise Server for Microsoft Exchange BlackBerry Enterprise Server dla Microsoft Exchange
Microsoft SQL Server Reporting Services Report Builder Microsoft SQL Server Reporting Services Report Builder
data warehouse server serwer magazynu danych
Microsoft Azure SQL Database server serwer bazy danych SQL Microsoft Azure
Analysis Server Analysis Server
remediation server serwer korygujący
RemoteFX server serwer funkcji RemoteFX
RD Session Host server running in redirection mode host sesji usług pulpitu zdalnego w trybie przekierowania
namespace server serwer obszaru nazw
Windows Server Migration Tools Narzędzia migracji systemu Windows Server
Auto-detect server Autowykrywanie serwera
SQL Server profile profil serwera SQL
Replica server serwer repliki
request method metoda żądania
Microsoft SQL Server Business Intelligence Microsoft SQL Server Business Intelligence
Microsoft SharePoint Server Microsoft SharePoint Server
Microsoft SQL Server Books Online Microsoft SQL Server Books Online
SQL Server Browser SQL Server Browser
Exchange Server connector łącznik serwera Exchange
server locator point punkt lokalizacji serwera
Web Server Management Enumerator module moduł Web Server Management Enumerator
SQL Server Object Explorer Eksplorator obiektów SQL Server
Request Management zarządzanie żądaniami
SQL Server Analysis Services cube moduł usług analizy serwera SQL
service request fulfillment realizacja żądania obsługi
Project Server permission model model uprawnień programu Project Server
runbook server serwer Runbook
cross-site request forgery fałszerstwo żądania międzywitrynowego
Application Page Request Żądanie ze strony aplikacji
Audit and Control Management Server Serwer zarządzania inspekcją i kontrolą
Server Name Indication Oznaczanie nazwy serwera
Server Graphical Shell powłoka graficzna serwera
Survivable Branch Server serwer oddziału z mechanizmem awaryjnym
Windows Server 2012 Windows Server 2012
component server serwer składnika
Windows Server 2012 Foundation Windows Server 2012 Foundation
Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 Standard
Windows Server 2012 Datacenter Windows Server 2012 Datacenter
Windows Server 2012 Essentials Windows Server 2012 Essentials
Hyper-V Server 2012 Hyper-V Server 2012
Windows Storage Server 2012 Workgroup Windows Storage Server 2012 Workgroup
Windows Storage Server 2012 Standard Windows Storage Server 2012 Standard
MultiPoint Server 2012 Standard MultiPoint Server 2012 Standard
MultiPoint Server 2012 Premium MultiPoint Server 2012 Premium
Location Information Server serwer informacji o lokalizacji
A/V Edge server serwer graniczny audio i wideo
Central Management Server centralny serwer zarządzania
Microsoft Project Server 2013 Microsoft Project Server 2013
contact request prośba o szczegółowe dane
Orchestrator Runbook Server Orchestrator Runbook Server
Orchestrator Runbook Server Monitor Orchestrator Runbook Server Monitor
Orchestrator Management Server Orchestrator Management Server
activate-as-activator server serwer aktywujący jako aktywator
Microsoft Azure Multi-Factor Authentication Server Serwer Microsoft Azure Multi-Factor Authentication
Multi-Factor Authentication Server Serwer Multi-Factor Authentication
SQL Server object obiekt programu SQL Server
Microsoft SQL Server Distributed Replay Microsoft SQL Server Distributed Replay
LightSwitch v3.6 Server project Projekt serwera środowiska LightSwitch w wersji 3.6
Visual Studio Team Foundation Server Express Visual Studio Team Foundation Server Express
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server Microsoft Visual Studio Team Foundation Server
Project Server Extensions for Team Foundation Server Project Server Extensions dla Team Foundation Server
SharePoint Extensions for Team Foundation Server SharePoint Extensions dla Team Foundation Server
SharePoint Extensions for Team Foundation Server 2013 SharePoint Extensions dla Team Foundation Server 2013
Team Foundation Server SharePoint Extensions Team Foundation Server SharePoint Extensions
Release Management Server for Team Foundation Server 2013 Release Management Server dla Team Foundation Server 2013
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2013 Object Model Model obiektowy programu Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2013
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2013 Storyboarding Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2013 Storyboarding
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2013 Storyboarding Language Pack Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2013 Storyboarding Language Pack
SQL Server Client Tools SQL Server Client Tools
SQL Server Express 2012 SP1 Dodatek SP1 dla programu SQL Server Express 2012
System Center Virtual Machine Manager server Serwer menedżera maszyny wirtualnej dla programu System Center
Team Foundation Server Administration Console Konsola administracyjna Team Foundation Server
Team Foundation Server Extensions Team Foundation Server Extensions
Visual SourceSafe to Team Foundation Server Upgrade Wizard Kreator uaktualnienia programu Visual SourceSafe do programu Team Foundation
Microsoft Team Foundation Server 2013 Microsoft Team Foundation Server 2013
Microsoft Team Foundation Server 2013 Language Pack Microsoft Team Foundation Server 2013 Language Pack
Microsoft Team Foundation Server 2013 Object Model Microsoft Team Foundation Server 2013 Object Model
Microsoft Team Foundation Server 2013 Object Model Language Pack Microsoft Team Foundation Server 2013 Object Model Language Pack
Microsoft Team Foundation Server 2013 SharePoint Installer Microsoft Team Foundation Server 2013 SharePoint Installer
Microsoft Team Foundation Server 2013 Standard Microsoft Team Foundation Server 2013 Standard
Microsoft Team Foundation Server 2013 Tools Microsoft Team Foundation Server 2013 Tools
Microsoft Team Foundation Server 2013 Tools Language Pack Microsoft Team Foundation Server 2013 Tools Language Pack
Microsoft Team Foundation Server Dev12 M53 Microsoft Team Foundation Server Dev12 M53
Microsoft Team Foundation Server Express 2013 Microsoft Team Foundation Server Express 2013
Web Forms Server Control Kontrolki serwerowe dla formularzy sieci Web
SQL Server Web SQL Server Web
SUSE Linux Enterprise Server SUSE Linux Enterprise Server
Oracle WebLogic Server Enterprise Oracle WebLogic Server Enterprise
Oracle WebLogic Server Standard Oracle WebLogic Server Standard
SQL Server Enterprise SQL Server Enterprise
SQL Server Standard SQL Server Standard
Report Server (server/month) Serwer raportów (serwer/miesiąc)
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2013 with Update 2 Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2013 z aktualizacją 2
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server Express 2013 with Update 2 Microsoft Visual Studio Team Foundation Server Express 2013 z aktualizacją 2
Backup Storage for Windows Server Magazyn kopii zapasowych dla systemu Windows Server
BizTalk Server Enterprise BizTalk Server Enterprise
BizTalk Server Standard BizTalk Server Standard
Microsoft SQL Server Parallel Data Warehouse Microsoft SQL Server Parallel Data Warehouse
SQL Server PDW SQL Server PDW
pull request żądanie ściągnięcia
Microsoft SQL Server Data-Tier Application Framework Microsoft SQL Server Data-Tier Application Framework
Skype for Business Server Skype dla firm Server
Skype® for Business Server Skype® dla firm Server
Skype® for Business Server 2015 Skype® dla firm Server 2015
Windows MultiPoint Server Repair Service Usługa naprawy programu Windows MultiPoint Server
FDI server serwer wykrywania i izolowania błędów
Microsoft Commerce Server Projects for Microsoft Visual Studio Microsoft Commerce Server Projects for Microsoft Visual Studio
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2015 Trial Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2015 — wersja próbna
Project Server 2016 Project Server 2016

Source information

Labels
No labels currently set!
Source string location
src/TTAddAndEditDialog.cpp:283
Source string age
11 months ago
Translation file
pl/lang.po, string 62